ขอเเสดงความยินดีกับ
นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง

ขอเเสดงความยินดีกับ นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเเต่งตั้งผู้เเทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »