ขยายความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้อบรมการใช้สารเคมีเกษตรร่วมกับโดรน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท็นส์ จำกัด จัดโครงการการขยายความร่วมมือทางวิชาการการถ่ายทอดความรู้อบรมการใช้สารเคมีเกษตรร่วมกับโดรน กิจกรรม Safe use นักบินโดรนเกษตร โดยมี คุณจิรัญญ์นันท์ ปุญญาเจริญนนท์ นักวิชาการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อารักขาพืช คุณฐานิต เชื้อไกรวัน และทีมงานบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การเตรียมตัวนักบิน
ในการฉีดพ่นสารด้วยโดรนเกษตรอย่างปลอดภัย หลักการผสมสารเคมี ข้อแนะนำการผสมที่ใช้โดรนฉีดพ่น พร้อมสาธิตวิธีการเตรียมตัวให้ปลอดภัย การเตรียมอุปกรณ์ผสมสารที่นักบินควรปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้อง ให้กับผู้เข้าอบรมได้แก่ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และทีมนักบิน AEC DRONE เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com