กิจกรรม “เกษตรอาสาพืชพลังใบ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดกิจกรรม “เกษตรอาสาพืชพลังใบ” ปลูกพืชพลังใบรอบคันนา ปลูกข้าวในฤดูทำนา ปลูกอ้อยเสริมน้ำตาล และสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ แปลง 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »