กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัด Focus group ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัด Focus group ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »