กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2565 แบบ New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Application Google meet เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร โดยมีคณาจารย์ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีไฮไลท์ของงานคือการจับฉลากของขวัญพิเศษแจกบุคลากรหลากหลายรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »