กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย และด้านบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนภายในคณะฯ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ และนำความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet จำนวน 2 กลุ่ม และจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 1 กลุ่ม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »