กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารจัดการ เพื่อสรุปผลการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และสำรวจความต้องการ พร้อมวางแผนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ลดการใช้ทรัพยากร มาปรับใช้ในการบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »