กิจกรรมการจัดการความรู้ KM Online

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Online ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาได้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นำเสนอโดยอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอโดย อาจารย์ธวัฒน์ชัย งามศิริ และ ด้านการบริหารจัดการ ได้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน นำเสนอโดย นางสาวสมหญิง ดาวเรือง เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »