การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตของสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และคุณค่าของแป้งกล้วยหอมเขียว

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตของสหกรณ์ และประโยชน์และคุณค่าของแป้งกล้วยหอมเขียว ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมซิลิคอน ร้านอาหารเกษรา จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่สหกรณ์ ตัวแทนกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพจำนวน 70 คน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายและมีการวางแผนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน supply chain ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาดและการส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »