การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด  โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 14 และอาคาร 27 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »