การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกความสมัครสมานสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสู่กีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 14 (โรงยิม) และอาคาร 27 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »