การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านงานวิจัยรับใช้สังคม ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านงานวิจัยรับใช้สังคมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมี ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น  รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม และ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและซักซ้อมการสัมภาษณ์ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »