การสัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมการสัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้           เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »