ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRDrmutsb)

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัย

 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (Download)
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2562 (Download)
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (Download)

ประกาศคณะ

 • ประกาศคณะ เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562 (เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของงาน และองค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566  (Download)

แผนปฏิบัติราชการ

 • รอบการประเมินที่ 2/2566 ข้อที่ 2.1 ร้อยละตัวชี้วัดการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ (Download) 
 • รอบการประเมินที่ 2/2566 ข้อที่ 2.2.1 การมีส่วนร่วมทำให้ KPI ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะรับค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
  การพัฒนาคณะ บรรลุตามค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 4 KPI หรือตัวชี้วัด (Download) 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสายวิชาการ

 • แบบฟอร์มข้อตกลงส่วน 30 % (Download) 

สำหรับสายสนับสนุน

 • แบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Download )

กิจกรรม/โครงการประจำ รอบการประเมิน

 • กิจกรรม/โครงการประจำ รอบการประเมินที่ 2/2566  (Download)
 • กิจกรรม/โครงการประจำ รอบการประเมินที่ 1/2566  (Download)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »