กรรมการประกวดเรือสวยงามในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และ ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรือสวยงามของตำบลสามเรือน จำนวน 8 หมู่บ้านที่ได้ตกแต่งอย่างสวยงามแห่เรือมาตามน้ำในคลองโพ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »