เมนูหลัก
เว็บบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ร่วมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
นายวรพจน์ ภู่อินทวรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่ บริษัท คูโบต้า อยุธยา (อั้วเฮงหลี) จำกัด
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเกษตรอาสา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพบ  ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา
แนะแนวการศึกษาต่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562
ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
เลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะ
นักศึกษารับรางวัลทุนวิจัย การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมจัดมหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
อบรมงานวิจัยสถาบันและการใช้สถิติในงานวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานวิจัยสถาบันและการใช้สถิติในงานวิจัย
ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา  ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประชุมสำนักงานคณบดี
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาววิภาวี  หยกคชาธาร  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ได้รับรางวัล
ประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตร
นิทรรศการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาเข้ารับรางวัลในการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการรักษ์แม่น้ำป่าสัก
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ร่วมจัดนิทรรศการงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือแผนพัฒนางานฟาร์มและสิ่งก่อสร้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ   ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยระบบพี่เลี้ยง
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมติดตามการขอตำแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ครั้งที่ 3/2561
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจใน “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ”
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
Agrihuntra Freshy 2018
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด
ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ
ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดโครงการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้  ภายใต้โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ประชุมหารือและให้คำปรึกษาเรื่องการแปรรูปมะดันกับหน่วยงานในเครือข่าย
นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและแนะแนวการศึกษาต่อ
 คณาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
นายพงศกร สร้อยคำ และ นางสาวศรินญา  โพธิศรี  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แม่ดีเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
เข้าหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขัน
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ
นางสาวเพ็ญวดี  กางถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัย
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัยโครงการวิจัยABC
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ  ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ยินดีต้อนรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการการใช้ประโยชน์จากมันเทศเพื่อการเกษตรและสมุนไพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการการใช้ประโยชน์จากมันเทศเพื่อการเกษตรและสมุนไพร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอก
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร พร้อมด้วย นางสุภัทรา วิลามาศ และ นายวิเชียร ดวงสีเสน  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมจัดนิทรรศการ “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8”
คณาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วิพากย์หลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8”
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ร่วมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เข้าหารือกับ
การจัดการความรู้ (KM)
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมรับทราบแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝึกอบรมต่างประเทศ
สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสมปอง  ใจยาว
ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมพิธีทำบุญในวันพืชมงคล
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันพืชมงคล
ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาสินค้า
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมสัมมนา
ทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการอบรม Food Safety
ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Food Safety
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ฝึกอบรมต่างประเทศ
นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวสุณิสา  สุวรรณพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคำเสนอของบประมาณ ปี 2563
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561
โครงการครูมืออาชีพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 2 อบรมเกี่ยวกับแนวคิด
ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมประชุมและแข่งขัน ในโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24
คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สานฝันการศึกษา
คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี
ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
 ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
เพื่อนช่วยเพื่อน
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มอบเงินจำนวน 3,000 บาท
โครงการครูมืออาชีพ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ประชุมหารือ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการความรู้ด้านวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ด้านวิจัย 
โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills และทักษะในการทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มอบทุนการศึกษา กรณีพิเศษ
มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุเพลิงไหม้
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา รุ่น 49 รุ่น 50 รุ่น 51 รุ่น 52 รุ่น 53 รุ่น 56 รุ่น 57 รุ่น 58 รุ่น 59 รุ่น 60 รุ่น 61 และ รุ่น 62
ต่อยอด MOU บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการต่อยอด MOU
อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ต่อยอด MOU เรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
งานวันข้าวโพดเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ร่วมจัดนิทรรศการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 3
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นำนักศึกษาชมรม Food Tech
ประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไก
ประชุมรับฟังนโยบายและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะผู้แทนเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมชมคณะ ทอ.
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ 
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ
ประชุมการดำเนินงานโครงการงานฟาร์ม การบริหารจัดการงานพัสดุและอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เปิดบ้านวิชาการ W.P. Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านอุดมศีล(Open - House) และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศึกษาดูงานการจัดการและการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ในงาน Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วันนักประดิษฐ์ 2561
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร 
ประชุมโครงการงานฟาร์ม
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการงานฟาร์ม
ร่วมหารือการนำเครื่องจักร Spray Dryer จัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษา
นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี  ประธาน บริษัทยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  เข้าหารือกับ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมนิล นักศึกษาสาขาวิชา
ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ที่ปรึกษาอาวุโสงานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตร
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-หกษฎ์ จำกัด (บริษัทในเครือ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนา
โครงการเกษตรอาสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียน/ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
“สุดยอดครูดี"
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
ร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การผลิตผักปลอดภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการจัดประชุม
อาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
สวัสดีปีใหม่ 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์  ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ 
ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
แถลงข่าว “๘๖ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์”
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิยาลัยในอาเซียน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)
ผู้บริหารเตรียมความพร้อมการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการนำเสนอ
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก 
ขอแสดงความยินดี
รศ.อำนวยพศ ทองคำ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.มานะ สุภาดี  และอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:
ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:
ร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
อบรม “การใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมภาษาอังกฤษ
พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส   ร่วมหารือกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อสามสาย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการเลี้ยงไก่เนื้อสามสาย
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธาน
โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด  โครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการฯ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี  และคณาจารย์  เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิชาการและวางแผนกลยุทธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมหารือแนวทางการผลิตน้ำนมข้าวโพดและการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี  และคณาจารย์
ประชุมการถอดบทเรียนระบบปลูกมันเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมการถอดบทเรียนระบบปลูกมันเทศ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
อบรมการ Simulation และเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะชั้นสูงด้วยหุ่นยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง  การ Simulation
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 รับมอบเงินสนับสนุนบริการวิชาการ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
รับมอบทุนการศึกษา
นายสมชาย จูงาม  นายสมศักดิ์ ชีวหิตานนท์ และ นายศรีศักดิ์ โตทอง ผู้ประสานงานศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
เปิดประตูน้ำปฐมฤกษ์
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดประตูน้ำปฐมฤกษ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นายพัณณ์เดชน์  โค้ววารินทร์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
Agrihuntra Freshy 2017
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท
นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะ สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมมนาการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมโครงการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตจุฑามณ์  เลิศลีลากิจจา  ดร.ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์   และอาจารย์สุภัทราวิลามาศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2560
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  และ รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  และอาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
Big Cleaning Day 
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์ยุพิน พูนดี  และ อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล   อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ 
ปาเจรา เกษตรอยุธยาบูชาครู
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักสลัดโดยไม่ใช้ดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร  ผู้ช่วยคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แม่ดีเด่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9
ร่วมให้คำปรึกษาแนวทางการจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส  เข้าพบ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่า เรื่อง  การให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
โรงเรียนบางปะหัน  นำนักเรียน  จำนวน 150 คน  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ความร่วมมือทางวิชาการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด มอบครุภัณฑ์ฝึกนักศึกษา
Mr.Koji Yamashita ประธานบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด มอบครุภัณฑ์ฝึกนักศึกษา ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการสร้างกระบวนการคิดเพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสร้างกระบวนการคิดเพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย
รับมอบเงินสนับสนุนบริการวิชาการ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมมอบวัสดุฝึกนักศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
โครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตรวจสอบผลการดำเนินงานฟาร์ม
สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเข้าหารือเรื่องการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร
นายสมพงศ์  แป้นทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  เข้าหารือ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมสรุปผลการวิพากย์หลักสูตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสรุปผลการวิพากย์หลักสูตร
ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเกษตรอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมกิจกรรม 9 ราชมงคล 
เร่งสร้างผลงานวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบนโยบายสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงาน
โครงการวิจัยสถาบัน
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาพืชศาสตร์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
เยี่ยมชมอาคารผลิตน้ำนมข้าวโพด
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตน้ำนมข้าวโพด
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ปรับใช้สื่อการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ต้อนรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
คณาจารย์  นักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  และ รศ.ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษต
ประชุมสำนักงานคณบดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรและบรรยาย
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา
รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรม
กิจกรรม workshop จัดทำมาตรฐานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยาย
ฝึกอบรมต่างประเทศ
นางสาววรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเกษตรหันตราสัมพันธ์ฯ
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตรวจสอบรายได้งานฟาร์ม
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบรายได้งานฟาร์มของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 
ฝึกอบรมต่างประเทศ
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมฝึกอบรม
สุดยอดนักอ่าน
นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอแสดงความยินดี
นางสาวพนิตพร  ทองชาวนา และนางสาวจุฑารัตน์ สถิตสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ยินดีต้อนรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ 
ร่วมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปน้ำนมแพะ
ผศ.ทศพร นามโฮง  และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สินค้าจากเบทาโกรวางขายที่ Green Market เร็วๆนี้
ตัวแทนจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
เกษตรอาสา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
อธิการบดีรับมอบทุนการศึกษาให้กับ ทอ. 100,000 บาท
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พิธีบำเพ็ญกุศล
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวางระบบชลประทานพื้นที่การเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการประกวดผลงานบริการวิชาการตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ
ค่ายอาสา FOOD TECH อาสา มทร.ส.
ชมรม FOOD TECH อาสาเกษตรอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
โครงการพัฒนาอาหารโบราณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยประธานหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ร้าน GREEN MARKET
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เปิดบ้านแสดงศักยภาพการบริการวิชาการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมเพื่อต่อยอดพัฒนาชุมชน
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกษตรอยุธยา 85 ปี ทำดีถวายพ่อหลวง
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน
บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-ทฤษฎ์ จำกัด ในนามบริษัทเครือเอกกรุ๊ป 
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้าร่วม โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษา
ทอ.เข้ารับโล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษา
โครงการแม่ไก่ในโรงเรียนมัธยม
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และอาจารย์ยงยุทธ ตรีเมฆ  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี
ดร.ทัศนีย์ นลวชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงการศูนย์อาหารปลอดภัย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาหารปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชสำหรับชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพที่ดี มีความมั่นคงทางอาหาร
ผศ.วสุ  สันติมิตร  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำการวิจัยทดลองปลูกพืช
โครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนา
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
นายมนัส ก้อนแก้ว นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
โครงการครูมืออาชีพ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ(วาระพิเศษ)
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาดูงาน
รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส+3
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน
ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่  พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการสาขาวิชา ให้ทราบบทบาทหน้าที่ในการดำรงตำแหน่ง  มีภาวะผู้นำและ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการสรรหาฯ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอขอบคุณ
ผศ.ปวันนพัสตร์  ศรีทรงเมือง  หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ต้อนรับคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้บริหาร คณาจารย์
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในโครงการ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bogor Agricultural University
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำ 
ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่งานฟาร์ม
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่งานฟาร์ม
โครงการศึกษาดูงานฯ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อรับรางวัล
 ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์ ครั้งที่ ๑
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์ ครั้งที่ ๑
กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
ประชุมหารือ Mega Project ด้านเกษตรอาหาร
 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
เครื่องแหวกร่องต้นข้าว รับอีก 1 รางวัล
รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
“เกษตรอยุธยาแฟมิลี่โบว์”
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล“เกษตรอยุธยาแฟมิลี่โบว์”
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559  
ศึกษาดูงานสวนชมพู่เจริญสุข
รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม
มอบเงินสนับสนุน กิจกรรม “เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”
นายมนัส ก้อนแก้ว นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม 
Agrihuntra Freshy 2016
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2559
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
แม่ดีเด่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ประชุมกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมกรรมการประจำคณะ
ขอแสดงความยินดี
ผศ.ทศพร นามโฮง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เ
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทอ.รุกกระบวนการ PDCA สำนักงานคณบดี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมติดตาม
รายงานผลการจัดโครงการบริการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559  ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  เข้าพบนักศึกษาใหม่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน (KM)
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559   ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมยุทธศาสตร์วางระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการยุทธศาสตร์
โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
โครงการครูมืออาชีพ
 ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ
นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยารายงานตัวการเข้ารับตำแหน่งต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สานฝันการศึกษา เด็กเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายพาโชค พงษ์พานิช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การรับซื้อเมล่อน
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านบิวเวอเรีย โดย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
โครงการผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน การประชุม 
ร่วมจัดนิทรรศการ วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อร่วมงานแถลงข่าว "วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน"
การบริการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
โครงการพัฒนาบริหารจัดการฟาร์ม
ทอ.รุก เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตนักศึกษานักปฏิบัติและการหารายได้จากผลผลิตงานฟาร์ม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียนเกษตร
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสุ สันติมิตร ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชุมชน หรรษา เกษตรพอเพียง
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมเตรียมความพร้อม
 รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอประดับประเทศ
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รับรางวัลงานวันมันเทศ 2 รางวัลซ้อน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
งานวันมันเทศ
 ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันมันเทศ
ประชุมเตรียมความพร้อม
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมศิษย์เก่า
นายมนัส  ก้อนแก้ว  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
เพิ่มศักยภาพนักศึกษา
ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการวิจัยสถาบัน
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ต้อนรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
เมื่อวันอังคารที่ 2๖ เมษายน 2559  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ต้อนรับคณะดูงาน มทร.ล้านนา
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดี 
ประชุมโครงการทางด้านเกษตรและอาหาร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนิน
ขอแสดงความยินดี
 รศ.อำนวยพศ ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุม “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมโครงการวางระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการอบรมเทคนิคการจัดประชุม
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
นางสาวอภิรดี  มีแสงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
 รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศิษย์เก่ามอบนิตยสาร
นายอธิชาติ ดาแหยม  บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า  บริษัท แม่บ้าน จำกัด ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน)
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม
ผศ.วสุ  สันติมิตร  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
มทร.สุวรรณภูมิ มอบเงินสมทบทำบุญงานศพมารดา รศ.อำนวยพศ ทองคำ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มอบเงินสมทบทำบุญงานศพมารดา
ขอขอบคุณ บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
นายจำนง  โล่วันทาวณิช  หัวหน้าเขตขาย และทีมงานบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
ศึกษาดูงาน ศูนย์ผลิตน้ำนมข้าวโพดครบวงจร (ไร่สุวรรณ)
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ทอ.ร่วมบริจาคกิจกรรมค่ายอาสา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ร่วมบริจาค
สัมมนาเชิงวิชาการ
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล    รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เครือเบทาโกรสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัทในเครือเบทาโกร
อบรมการผลิตหัวเชื้อและควบคุมคุณภาพเชื้อราบิวเวอเรียบนข้าวสาร
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ ทอ.
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
รายงานความก้าวหน้าโครงการ Start-up
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน ๗ สี ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา
นางสาววาศินี ทองพุ่ม  นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ชั้นปีที่ ๓  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์  หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ และอาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  ให้เกียรติเป็นวิทยากร
มอบเหรียญรางวัล สุวรรณภูมิเกมส์
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา 
โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล    รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย  รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  และ รศ.อำนวยพศ ทองคำ
ร่วมหารือการพัฒนาการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับทีมนักวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานวันข้าวโพดเทียน
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะ  เข้าร่วมงานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
สรุปผลการดำเนินงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานการประชุมงานเกษตรอยุธยาแฟร์
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันอังคารที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมสาธิตและจัดนิทรรศการ งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ
รายงานความคืบหน้าการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์
ในวันจันทร์ที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น  ๔  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)    ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร
ทอ.หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์
  ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ทอ. รุกผลักดันเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า KFF (K-Fresh Farm)
ในวันพุธที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร 
ทีมวิจัย ทอ.ร่วมทีมนวัตกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน มันเทศทับน้ำ - บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ทีมวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5
เมื่อวันอังคารที่  8  ธันวาคม  2558  ผศ.ดร.ศรีปาน   เชยกลิ่นเทศ  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  กล่าวเปิดงานโครงการ
พิธีเปิดงานเกษตรบางพระแฟร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558   รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ  สุวรรณศร  รองอธิการบดี
ศิษย์เก่ารับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน
นายพงษ์เทพ  ฉัตรเพ็ชร  ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยารุ่นที่ ๕๒  นักพัฒนาสายพันธุ์อโกลนีม่า
ติดตามความคืบหน้างานชุมนุมศิษย์เก่า 84 ปีเกษตรอยุธยา
ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั้น ๑  อาคาร  ๑
แนะแนวการศึกษาต่อ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ   ผู้ช่วยคณบดี และผศ.สุภาวดี  รอดศิริ  เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เตรียมพร้อม งานประชุมวิชาการ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”
 ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
คณะ ทอ.โชว์ผลงานเด่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ และน้ำมะม่วง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
นิเทศสหกิจศึกษา บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด
 เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน 2558   เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม  บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี
นิเทศสหกิจศึกษา บริษัท 108 เทคโนฟาร์ม จำกัด
ผศ.วสุ สันติมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ  ห้องประชุม  บริษัท 108 เทคโนฟาร์ม จำกัด
ทอ.เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางนพมาศศรีสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารแบบบูรณาการครบวงจร
กรณีศึกษา "การผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ"
Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา แนะแนวการศึกษาต่อ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  นำนักศึกษาขมรม Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา
ทอ.พัฒนานักศึกษาเชิงรุก เรียนรู้ร่วมกับบริษัทเอกชน
 ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราเชนทร์ จันทร์สมบัติ กรรมการบริหารบริษัทในเครือสายพานไทย จำกัด
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ สนง.เกษตรจังหวัด จัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ยิ่งใหญ่ในรอบปี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นำสมาชิกชมรม จำนวน 20 คน เข้าร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย  ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ  รองคณบดี 
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย  ผศ.ดร.ศรีปาน เชย กลิ่นเทศ  รองคณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผศ.ดร. อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุม
พบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   เป็นประธานเปิดงาน
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
คณะ ทอ. ประชุมพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดประชุมแผนงานวิจัย
กีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดการแข่งขันกีฬา
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์เข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง
หลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร พืชศาสตร์
 หลักสูตร พืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร สัตวศาสตร์
 หลักสูตร สัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รศ.อำนวยพศ ทองคำ รับอนุสิทธิบัตรเครื่องแหวกร่องต้นข้าว
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มอบประกาศเกียรติคุณ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
หลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด เข้าร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  และอาจารย์ชูศักดิ์  พูลมา  เข้าร่วมหารือ ข้อตกลง  ความร่วมมือทางวิชาการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานเกษตรแฟร์
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร 
นักเรียนโรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยาศึกษาดูงานและบริการวิชาการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดงานมุทิตาจิตจากใจถึงใจ
รุกความคืบหน้าชุมนุมศิษย์เก่า 84 ปีเกษตรอยุธยา
นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาได้ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า 84 ปี เกษตรอยุธยา  
แนะแนวการศึกษาต่อ
 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ทอ.ชนะเลิศการประกวด FRESHY BOY FRESHY GIRL AND MISSVIOLET 2015 >>> 4 รางวัลซ้อน
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
QC Manager ประเทศญี่ปุ่น ตรวจเยี่ยมโครงการปลูกผักระบบอินทรีย์ อบต.กระจิว
  ว่าที่  ร.อ.ปัญญา  ชัยรัตนพานิช  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทกรีนเดลี่  ฟู้ดส์  จำกัด  เข้าพบคณบดี  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร 
ประชุมหารือแนวทางการบริหารงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  เข้าพบคณบดีเพื่อประชุมหารือแนวทางการบริหารงาน
พืชทางเลือก แก้วิกฤติภัยแล้ง
นายบำรุง ก้อนทอง นายก อบต.พระแก้ว ได้จัดโครงการอบรมการปลูกผักพื้นบ้านและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้เกษตรกรในพื้นที่
Big Cleaning Day
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น.  คณาจารย์พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ทอ.นำร่องบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
 รศ.ดร.กิตติ  และ  รศ.ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์  บูรณาการงานวิจัย  เรื่อง  การศึกษาต้นแบบระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่เพาะปลูกไร่ข้าวโพด
นายจำนง  โล่วันทาวณิช  หัวหน้าเขตขาย บริษัท  แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์  จำกัด    ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม
ประชุมงานฟาร์ม
 ผอ.กองนโยบายและแผนพร้อมกองคลัง  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ และบุคลากรงานฟาร์ม
เตรียมความพร้อมงานเกษียณอายุราชการ
 ในวันอังคารที่  8 กันยายน 2558  เวลา 9.00 น. ผศ.วสุ  สันติมิตร  ประธานฝ่ายพิธีการการจัดงานเกษียณอายุราชการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรร่วมสร้างวินัยนักศึกษา
จากสถานการณ์มุมมองสังคมในโลกออนไลน์  ภาพลักษณ์นักศึกษาในปัจจุบัน
ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี
 ในวันศุกร์ที่  4 กันยายน  2558  เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  และบุคลากรสำนักงานคณบดี
ทอ.ชนะเลิศ การประกวดจัดทำพานไหว้ครู 2 รางวัลซ้อน
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  และบุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน
คณบดีรุกตามความคืบหน้าแผนรับนักศึกษา
 ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ศิษย์เก่ารับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยประทาน
นายพงษ์เทพ  ฉัตรเพ็ชร  ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยารุ่นที่ 52
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปี 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา  2558
ผู้บริหารรุกหน้าต่อยอดความรู้ให้บุคลากร
ผศ. ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอเกียรติยศ  ราชมงคลธัญบุรี
เกษตรฯ จับมือกับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา สร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ. ดร. อำนาจ  ศิลวัตร 
โครงการประชุมผู้บริหารพบปะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร และคณาจารย์เข้าพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 
เดินหน้าพลิกโฉมปรับปรุงงานฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ประชีพ ชูพันธ์ ให้เกียรติเข้าพบ ผศ.ดร. อำนาจ ศิลวัตร พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมสังสรรค์ สภากาแฟ
ผศ. ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ”
เกาะติดสถานการณ์ การพัฒนาคณะ ทอ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนสิงหาคม
ทอ.เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ภาวะผู้นำ
  ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  เร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  พร้อมบุคลากรและนักศึกษาของคณะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมสาธิตและจัดนิทรรศการอาหารโบราณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตอาหารในงานมหกรรมอาหารไทยโบราณ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ละอองศรี  ศิริเกสร  ฝึกปฏิบัตินักศึกษา  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ปลูกขยายพันธุ์บัว
ศึกษาดูงานบริษัทมหาราช ฟู้ด จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  และอาจารย์สุภาพร  พาเจริญ  เข้าเยี่ยมชม  ศึกษาดูงานบริษัทมหาราช ฟู้ด  จำกัด