เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร
เยี่ยมชมอาคารผลิตน้ำนมข้าวโพด
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตน้ำนมข้าวโพด
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ปรับใช้สื่อการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ต้อนรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
คณาจารย์  นักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา

ข่าวสาร