เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานฯ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อรับรางวัล
 ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์ ครั้งที่ ๑
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์ ครั้งที่ ๑
กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google